نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

75هزارخانه روستایی‌ اردبیل نیازمند مقاوم‌سازی

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت‌: 75هزار واحد مسکونی در روستاهای استان اردبیل به مقاوم‌سازی نیاز دارند.
علی اسلامی، ‌با اشاره به اینکه 75 هزار واحد مسکونی در روستاهای این استان به مقاوم‌سازی نیاز دارند، افزود‌: با وجود اقدامات مطلوبی که در چند سال اخیر در زمینه مقاوم‌سازی منازل روستایی در استان اردبیل انجام‌شده، ولی با توجه به گستردگی روستاها و زیاد بودن تعداد مسکن های روستایی کم دوام، به زمان و اعتبار بیشتری برای این منظور نیاز است. وی درباره مقاوم‌سازی مدارس کهنه و کم دوام استان اردبیل نیز گفت‌: برای این منظور بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.