هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شوخی با معماری اسلامی

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی با تاکید بر اینکه امروزه شهرکها و ساختمانهای متعدد بدون توجه به طرح معماری اسلامی ایرانی ساخته میشوند، اظهار کرد: ایجاد شهرکهای فراوان در تضاد شدید با معماری اسلامی ایرانی است.

مرتضی گودرزی دیباج افزود: بسیاری از شهرکهایی که به طور جدی در کشور ساخته شده، شبیه شوخی با طرح معماری اسلامی است. وی گفت: بسیاری از شهرکها و ساختمانهای فراوانی که در بیش از سه دهه گذشته ساخته شده ذرهای توجه جدی به هنر و معماری اسلامی نداشته است. رئیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی ادامه داد: معماری در صورت تبدیل شدن به هنر یکی از عجیبترین حوزههای هنری است زیرا تنها هنری است که مردم به طور مستقیم با آن ارتباط دارند. وی تأثیر برگزاری همایش الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی را بر جامعه دانشگاهی و هنری ارزشمند دانست و بیان کرد: نباید در این سمینار تنها به مبانی نظریهپردازی پرداخت.

گودرزی دیباج با بیان اینکه عملیات معماری در ایران کاملاً بیتوجه به چالشهای موجود عمل میکند افزود: دلیل عمده این مشکل اکتفا به مباحث نظریهپردازی و عدم توجه به مؤلفههای معماری اسلامی است.

وی ادامه داد: سازمانهای مرتبط و شهرداری میتوانند با ایجاد دفتر و کمیتههای ساده در نمای ساختمانها در فاز اول به صورت نظامنامه مشخص این مسئله را مورد توجه قرار دهند.