هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حداقل در لفظ!


بخش خصوصی فعال در صنایع عمرانی کشورمان؛ که در تشکل ها و انجمن‌هایی چون کانون سراسری انبوه‌سازان و کانون سراسری پیمانکاران متجلی است؛ بی شک در مقایسه با نهاد‌های دولتی، مزیت‌های عمده‌ای دارد که از مهم ترین آنها می‌توان به بروکراسی کمتر، سرعت بیشتر و تخصص متمرکز اشاره کرد. این بخش حتی بر خلاف آن چه که در بادی امر ممکن است به نظر برسد، از نظر توان مالی نیز قابلیت رقابت بسیاری با دولت دارد به نحوی که امروزه موضوع تامین مالی پروژه‌ها توسط خود تشکل ها، در دستورکار بسیاری از آنها، به ویژه دو تشکل مذکور قرار گرفته است. تغییر و تحولات اخیر در پست و سمت های دولتی طی چند ماه اخیر را نیز می‌توان خوشبختانه در جهت تقویت و توسعه جایگاه مستقل تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای در راستای توسعه پایدار با هدف حفظ منافع ملی ارزیابی کرد؛ به ویژه آن که وزیر راه و شهرسازی تا کنون (حداقل در لفظ) اهتمام بسیاری بر ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی بین تشکل های مختلف در جهت مشارکت فعال در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در اجرای برنامه‌های وزارتخانه متبوع و تلاش برای رفع موانع و مشکلات پیش‌روی تشکل ها در اجرای پروژه‌های عمرانی و صنعتی کشور نشان داده است. امید است نتایج این فعالیت ها را هر چه زودتر شاهد باشیم.