نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ویژگیهای مهم معماری در اسلام

دبیر کمیسیون امور بانوان در استانداری قم، گفت: در معماری اصیل اسلامی و ایرانی، حرمت خانواده به خوبی حفظ میشود چرا که این نوع معماری حافظ حریم خانواده است.

معصومه ظهیری با اشاره به توجه اسلام به نوع بناها و ساختمانها گفت: خانواده مقدسترین کانون در اسلام به شمار میرود از این رو این دین جاودانه، شرایط خاصی را براي حفظ حرمتها و ارزشها در نظر گرفته است. وی افزود: مشرف نبودن خانهها به یکدیگر و همچنین دوری از اختلاط محرم و نامحرم از ویژگیهای مهم معماری در اسلام میباشد چرا که حریم خانواده دارای جایگاه والایی است و باید به خوبی حفظ گردد.

دبیر کمیسیون امور بانوان در استانداری قم با بیان اینکه خانه باید دارای اندرونی و بیرونی باشد، افزود: در قرآن کریم به اجازه گرفتن فرزندان در هنگام ورود به اتاق پدر و مادر اشاره شده که این نشان میدهد در معماری اسلامی، محل اسکان پدر و مادر از فرزندان باید مجزا باشد.

ظهیری ادامه داد: در خانههای اصیل ایرانی برگرفته از معماری اسلامی، هر یک از بخشهای مهم خانه از یکدیگر مجزا میشد، به گونه اي كه در زمان حضور مهمان در خانه و یا ورود نامحرم، اعضای خانواده دارای حریم خاص خود بودند که متأسفانه در معماری مدرن این ویژگیها دیده نشده است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ حجاب و پوشش در معماری خاطرنشان کرد: در معماری مدرن برگرفته از دیدگاه غرب برخی از فضاهای معماری در درون خانه دارای حجاب و پوشش لازم نیست که در این زمینه آشپزخانه های اُپن یکی از فضاهای موجود در این ارتباط میباشد. ظهیری گفت: با توجه به تردد بالای بانوان در آشپزخانه به ویژه در زمان حضور مهمان باید برای ایجاد حجاب و پوشش در این نوع بنا راهکاری اندیشیده شود زیرا در دید قرار گرفتن در خانه و اختلاط محرم و نامحرم جایز نیست.

این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در ساختمان سازی و معماری باید همه مؤلفههای اخلاقی، اسلامی و فرهنگی به خوبی رعایت شود هرچند متأسفانه در بحث آپارتمان سازی با توجه به مجاورت سازهها در کنار یکدیگر و عدم رعایت ضوابط مهندسی با دقت نظر لازم، حتی همسایگان صدای یکدیگر را به راحتی میشنوند. این در حالی است که اسلام برای شنیده شدن صدای یکدیگر نیز مسائل مهم شرعی را مطرح میکند و این امر نشانگر لزوم آرامش و آسایش در خانوادهها میباشد که نه موجب سلب آرامش یکدیگر باشند و نه آرامش خود را از دست بدهند.