اعتبار کم برای اجرای پروژه‌های عمرانی!

شمار نشریه : 178

اعتبار کم برای اجرای پروژه‌های عمرانی!
وزیر راه و شهرسازی گفت: منابع اعتباری برای اجرای پروژه‌ها در سال جاری کمتر از 2000 میلیارد تومان بود درصورتی که این پروژه‌ها به 120 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارند.
عباس آخوندی در نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با تاکید بر توسعه کشور و بنگاه‌های اقتصادی اظهار کرد: اصلی‌ترین محرکه اقتصاد کشور بنگاه‌ها هستند نه دولت و به هیچ وجه دولت عامل توسعه اقتصادی نیست اما هنوز در مجامع مختلف دیده می‌شود چشم‌ها به دولت است.  وی افزود: بنگاه‌ها باید در فضایی کار کنند که مولد اقتصاد باشند و اگر دولت بخواهد فضای مولد ایجاد کنند به بنگاه‌های پرسش‌گر نیاز دارند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در دو سال گذشته ایران در آمار رقابت پذیری اقتصاد جهانی 20 پله نزول کرد، گفت: ایران در حوزه کارآیی نهادها در رتبه 83 از 148 قرار گرفته است. وی افزود:‌ در بخش زیربناها نیز در رتبه 65، در بخش مدیریت اقتصاد کلان در رتبه 100، در بخش سلامت در رتبه 51 و در بخش کارآیی آموزش در رتبه 88 قرار گرفته است که این میزان بیانگر حجم آموزش بالا و کارآیی متوسط است.