هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سخنان نغز

آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.
علی ( ع )
آنان كه با افكاري پاك و فطرتي زيبا در قلب ديگران جاي دارند را هرگز هراسي از فراموشي نيست چرا كه جاودانه اند.
کوروش کبیر
آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، خیلی زود تنها خواهد ماند .
                                                حکیم ارد بزرگ
اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست.                                        
           لقمان
به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد .     
   دکتر علی شریعتی
مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مرد کوچک به دیگران.                                              
   کنفوسیوس