هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طنـــــــــــز

گفت فولاد بتن را روزی      
گفت فولاد بتن را روزی     
که تو این‌قدر چرا مرموزی؟
غالباً کیفیتت پایین است    
اصلاً انگار که ساختت چین است
کنترل کرده کسی جان تو را؟ 
نسبت آب به سیمان تو را؟
آخر این‌قدر تخلخل از چیست؟      
 غالباً ویبره‌ات کافی نیست
چند هفته همه سرگردانند      
تا عمل آوری‌ات گردانند
ناظر و کارگر و کارآموز            
آب  باید  بدهندت  هر روز
در جوابش بتن آمد به سخن     
گفت آخر تو چه دانی از من؟
گرچه از آبم و سیمانم و سنگ     
هرگز اما نزنم مثل تو زنگ
بیخودی مثل تو کرنش نکنم      
زیر هر بار کمانش نکنم
اتصالات درونت ناجور        
هیکلت پر شده از جوش غرور
سخنی بین من و بین تو نیست             
 هر چه باشد پی ات آخر بتنی است