نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فرغون فرغون دوستت دارم!

بیا تا بنای عشقمان را با مصالح استاندارد بسازیم
با محبتی محکمتر از تیرآهن نمره 18
و با گچ محبت و سیمان وفاداری
می‌خواهم با اشک، ملات آن را آماده کنم
تا زلزله خیانت و سیل نامهربانی
و لغزش‌ زمین‌های فراموشی
آن را نرمبانند!
بیا که حادثه خبر نمی کند
مثل دسته بلند بیل، که به کله تو خورد
و تیزی کلنگ محکم، که به پشت من!
بیا تا عشقمان را با شاقول محبت میزان کنیم
بیا تا چاله چوله‌های قلب عاشقمان را
با دوغاب سیمان سفید لبریز
و ناهمواری‌های زندگی مشترکمان را
با ماله و کمچه تفاهم
صاف و صوف کنیم
بیا قلب‌هایمان را با هم نقطه جوش بزنیم
می دانی که عشق تو از گونی سیمان و کیسه گچ هم سنگین تر است
با این همه
من همچنان
فرغون
فرغون
دوستت دارم!