هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   178   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

فرغون فرغون دوستت دارم!

بیا تا بنای عشقمان را با مصالح استاندارد بسازیم
با محبتی محکمتر از تیرآهن نمره 18
و با گچ محبت و سیمان وفاداری
می‌خواهم با اشک، ملات آن را آماده کنم
تا زلزله خیانت و سیل نامهربانی
و لغزش‌ زمین‌های فراموشی
آن را نرمبانند!
بیا که حادثه خبر نمی کند
مثل دسته بلند بیل، که به کله تو خورد
و تیزی کلنگ محکم، که به پشت من!
بیا تا عشقمان را با شاقول محبت میزان کنیم
بیا تا چاله چوله‌های قلب عاشقمان را
با دوغاب سیمان سفید لبریز
و ناهمواری‌های زندگی مشترکمان را
با ماله و کمچه تفاهم
صاف و صوف کنیم
بیا قلب‌هایمان را با هم نقطه جوش بزنیم
می دانی که عشق تو از گونی سیمان و کیسه گچ هم سنگین تر است
با این همه
من همچنان
فرغون
فرغون
دوستت دارم!