نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آتش سوزی منازل بر اثر اتصالی در سیم کشی

اتصال در سامانه سیمکشی برق، موجب حریق 4 واحد مسکونی در بلوار ولیعصر(عج) شهر رشت شد. محمدعلی رفیعی مدیرعامل سازمان آتشنشانی در این خصوص گفت: این حریق در اثر یکپارچگی منازل مسکونی، عدم اجرای دیوارهای آتشبُر و وجود بیش از حد مواد قابل اشتعال در پشتبام، به سرعت گسترش و به منازل مجاور نیز سرایت کرد.وی علت این آتشسوزی را اتصال در سامانه سیمکشی يك منزل مسکونی عنوان کرد .