هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مـراحل تهـیه شناسنامـه فنـي

گروه ساخت‌وساز: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام‌مهندسی  استان صادر می‌گردد و در کلیه نقل و انتقالات ساختمانی همراه با نقشه‌های ساخت (Asbuilt) ، تحویل خریداران  می‌گردد تا از مشخصات  ساختمانی که خریداری می‌نمایند، مطلع  شوند .
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان  در کل کشور توسط وزارت راه و شهرسازی به‌صورت همسان تهیه‌شده و در اختیار سازمان نظام‌مهندسی  استان‌ها قرار می‌گیرد  .
یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مستلزم تهیه و تکمیل دفترچه اطلاعات  ساختمان می‌باشد که مشتمل بر جداول مربوط به روند طرح ، اجرا ،نظارت و اطلاعات ساختمان است و نهایتاً منجر به صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می‌شود که این دفترچه‌ها به تعداد کافی در اختیار دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان قرار داده می‌شود . این شناسنامه به‌منظور اطلاع خریداران از وضعیت و نوع مصالح مصرفی، سیستم اسکلت ساختمان ، نوع تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و ... می‌باشد.
20-1-  مراحل  تهیه شناسنامه  فنی و ملکی ساختمان  :
20-1-1- صاحب‌کار با در دست داشتن درخواست صدور پروانه ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مراجعه نموده و با ارائه مدارک لازم تشکیل پرونده  می‌دهد  .
20-1-2- مرجع صدور پروانه ساختمان پس از بررسی مدارک و درخواست صاحب‌کار نسبت  به  صدور مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه ) اقدام می‌نماید  . 
20-1-3- صاحب‌کار با در دست داشتن مجوز تهیه نقشه (دستور نقشه ) به یکی از دفاتر مهندسی یا اشخاص حقوقی طراحی ساختمان جهت تهیه طرح موضوع این شیوه‌نامه مراجعه می‌نماید .
20-1-4- طراح ساختمان ضمن تهیه نقشه معماری بر اساس ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان یک نسخه از نقشه‌های معماری تهیه‌شده را جهت کنترل ضوابط شهرسازی تحویل مرجع صدور پروانه ساختمان می‌نماید و شهرداری درصورتی‌که  نقشه‌های معماری دارای نقص یا ایراد باشد ، موارد را رسماً و کتباً به طراح اعلام  نموده و آن را برای اصلاح  به طراح عودت می‌دهد  . 
20-1-5- مرجع صدور پروانه  ساختمان در صورت کامل بودن نقشه‌های معماری، نسبت  به صدور صورتحساب  عوارض مربوطه اقدام و درخواست تهیه و تکمیل نقشه‌های اجرایی  را می‌نماید  .
20-1-6- طراح ساختمان نقشه‌های اجرایی معماری ، سازه‌ای و تأسیساتی را تهیه کرده و جداول دفترچه اطلاعات ساختمان را تکمیل و تأیید می‌نماید و یکسری کامل از نقشه‌های تهیه‌شده را جهت کنترل مقررات ملی ساختمان به سازمان نظام‌مهندسی  استان ارائه می‌نماید .
20-1-7- سازمان نظام‌مهندسی استان ضمن بازبینی مدارک ارائه‌شده ، نقشه‌های مربوط را با توجه  به مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی ،کنترل نموده و در صورت نداشتن ایراد زیربنایی ، ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمان را در بخش مربوط به طراحی ساختمان در دفترچه اطلاعات ساختمان ثبت می‌نماید .
20-1-8- درصورتی‌که نقشه‌های ارائه‌شده دارای ایراد باشد ، سازمان نظام‌مهندسی  استان کتباً و رسماً به طراح اعلام می‌نماید و طراح نسبت به اصلاح  و ارسال آن به سازمان اقدام خواهد نمود ، در هر حال مدت بررسی نقشه‌ها و تأیید آن به سازمان نظام‌مهندسی  استان نباید از یک ماه تجاوز نماید .
20-1-9- سازمان نظام‌مهندسی  استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک ، با دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری ، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل‌شده توسط طراح  را تحویل مجری نموده ، و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان  معرفی می‌نماید ، یک نسخه از معرفی‌نامه ناظران مذکور به مالک و مجری تحویل می‌گردد ، در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان نظام‌مهندسی  استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می‌گردد .
20-1-10- شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان پس از صدور پروانه ساختمان یک نسخه از آن را به همراه نقشه‌های مصوب در اختیار مجری و یک نسخه نیز به هر یک از مهندسان ناظر تحویل می‌دهد .
20-1-11- مجری مکلف است تصویر پروانه ساختمان و یک نسخه از نقشه‌های مصوب را به سازمان نظام‌مهندسی  استان تحویل نماید .
20-1-12- مجری مکلف است اطلاعات عملیات اجرایی را مرحله به مرحله در دفترچه اطلاعات ساختمان وارد نموده و تأییدیه‌های ناظران را در هر مرحله اخذ نماید . پس از تکمیل و تأیید جداول مربوطه در پایان کار ، دفترچه را به‌منظور صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به‌نظام مهندسی  استان تحویل دهد .
20-1-13- سازمان نظام‌مهندسی  استان بر اساس اطلاعات و تأییدیه‌های موجود در دفترچه اطلاعات ساختمان ، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را حداکثر ظرف 15 روز صادر نموده و جهت ارائه به مرجع صدور پروانه ساختمان در اختیار مجری قرار می‌دهد .
20-1-14- مجری مکلف است جهت دریافت گواهی پایان کار ، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر شده توسط نظام‌مهندسی  استان را در اختیار مرجع صدور پروانه ساختمان قرار داده و مراجع مذکور مکلفند گواهی پایان کار را بر اساس شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر نمایند .
20-1-15- استنکاف از ثبت اطلاعات ساختمان از جانب طراحان ، ناظران و مجریان به‌عنوان تخلف  محسوب و توسط سازمان نظام‌مهندسی  استان قابل پیگرد می‌باشد.
20-1-16- در مجموعه‌هایی که با یک پروانه  ساختمانی ساخته می‌شوند پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ، به ازای هر واحد یک نسخه مصدق شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با قید توضیحات لازم بنا بر تقاضای مالکان توسط سازمان نظام‌مهندسی  استان صادر و در اختیار آنها  قرار می‌گیرد .
20-1-17- صدور المثنی طبق ضوابطی که توسط سازمان نظام‌مهندسی  تعیین می‌شود ،  بلامانع است .
20-1-18- هر نهاد یا شخص واردکننده اطلاعات فقط در قبال اطلاعات  خود مسئول می‌باشد و در برابر صحت‌وسقم اطلاعات واردشده توسط نهاد یا شخص دیگر مسئولیتی ندارد .

منبع:كتاب روش‌هاي اجرايي ساختمان‌سازی سازمان نظام كارداني