... ز جان دمار بر آرند آب و برق

شمار نشریه : 177چون خانه‌های ابر که دارند آب و برق
در توربین دیده دو یارند آب و برق!
هم نور دیده ها زتو هم اشکشان ز توست
این خانه ها ز لطف تو دارند آب و برق!
شمشیر آبدیده قبضت زند چو برق
زین قبضه قبض روح بیارند آب و برق!
عمریست در کنـار هم و مونس همند
انگـار در مثل دو” بـِرار”ند آب و برق!
رامند اگـر به ایمنی خود بها دهی
ورنه ز جــان دمار بر آرند آب و برق
آیند با هزار مشقّت به دست ما
از آسمان به خانه نبارند آب و برق!
نیروی تو اگر نکشاند به زورشان
تا هیچ خانه ره نسپارند آب و برق
گه بین راه خسته و از پا فتاده اند
در سیم و لوله زار و نزارند آب و برق
هسته اگر ز خویش انرژی رها کند
کم پشت گوش خویش بخارند آب و برق!
یک عده بی ملاحظه اسراف می کنند
از دستشان همیشه شکارند آب و برق
گاه از فشار مصرف این عدّه ذلّه اند
مضروب از این گروه فشارند آب و برق!
در لوله برق و داخل سیم آب می رود
این روزها چه شعبده کارند آب و برق
از روی و چشم خلق روند و جهند و باز
بر حبّ خلق داعیه دارند آب و برق!
شعرم ز آبداری خـــود تابناک شد
تا که بر این قصیده ی سوارند آب و برق
شد آب و برق مصرفی شعر من زیاد
در بیت بیت بنده قطارند آب و برق
خواهم من از خدا رقـم سکته آوری
در پـای قبض من نگذارند آب و برق!