هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   177   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زندگي را از ما نگيريد

خبر مسموميت چند صد نفر از اهالي شهر پرديس دوباره نگاه‌ها را به مشكلات زيرساختي شهرهاي جديد كشاند. مشكلاتي که از فرط تكرار، نه نگراني، بلكه بيشتر تأسف را برمي‌انگيزد. پيش از اين، مشكل در برق و گاز بود، البته بي‌برقي و سرما را مي‌شود تاب آورد ولي بي‌آبي را هرگز، و آب آلوده نشان از بي‌تدبيري دارد كه قابل بخشش نيست. عجبا که مسئول آب منطقه به جاي پذيرش مسئوليت، راهكار ساده‌تر و پركاربرد مسئولين يعني انكار را برمي‌گزيند و مي‌گويد: «آب را آزمایش کردیم و در نهایت مشخص شد که آب پردیس مطابق با استاندارد جهانی است و مشکلی ندارد.»
مشكل آب آلوده براي اهالي شهرهاي دور كشور كه كمتر در كانون توجه قرار دارند، همچنان پا برجاست. مردم شهر اهواز كه در كنار بزرگ‌ترین رود كشور قرار دارند در بخشي از مناطق مجبورند براي نوشيدن جرعه‌اي كه بوي تعفن فاضلاب ندهد، آب را از فروشندگان دوره‌گرد بخرند. سرازیر شدن ميليون‌ها مترمکعب فاضلاب در آب كارون، اين رودخانه را براي ماهيان و ماكيان غيرقابل استفاده كرده و اهوازي‌هايي كه اين روزها هوايشان رکورددار آلودگي است، با معضل بزرگی به نام آلودگی آب دست به گریبانند.