گول ماهواره را درباره «املاك تركيه» نخوريد

شمار نشریه : 157

شبكههاي ماهوارهاي در شرايطي كه بحران مسكن و توخاليبودن سرمايهگذاريها در بازار املاك دبي براي سرمايهگذاران خارجي آشكار شده، تبليغات مربوط به املاك دبي را كنار گذاشتهاند و بازاريابي براي بازار مسكن تركيه را آغاز كردهاند.

پشتپرده تبليغات گستردهاي كه طي چند ماه اخير شبكههاي ماهوارهاي فارسيزبان درباره بازار ويلاهاي مسكوني كشور تركيه به راه انداختهاند و ظاهرا در جذب متقاضي از ايران براي مذاكره اوليه با آژانسهاي املاك اين كشور موفق هم بودهاند، رو شد.

در اين شبكهها از نيازي كه معمولا ايرانيها به خاطر آن، براي خريد ملك در كشورهاي خارجي اقدام ميكنند، استفاده شده و بحث «صدور اجازه اقامت به شرط سرمايهگذاري ملكي» به صورت پررنگ در تبليغات اين شبكهها ديده ميشود. در اينباره دفتر راهبردي تجارت ايران و تركيه با هشدار نسبت به تبعات توجه ايرانيها نسبت به اين نوع تبليغات، اعلام كرده است: در تركيه در حال حاضر اجازه اقامت و خريد ملك فقط با ثبت شركت انجام ميشود و دولت تركيه تضميني از اين بابت به كسي نميدهد.

اين در حالي است كه نماينده رسمي صاحبان صنايع و بازرگانان كشور تركيه در ايران، با ارسال نمابري به يكي از روزنامهها صدور هر نوع مجوز از سوي دولت تركيه براي فروش ملك به افراد حقيقي خارجيزبان را تكذيب كرد و در عين حال آنچه را در تبليغات ماهوارهاي «اجازه اقامت به شرط خريد ملك» عنوان شده غيرواقعي خواند.