طنـــــــــــز

شمار نشریه : 177

در خبرها آمده بود: مسکن مهر نیمه تمام واگذار می‌شود! اما این طرح هم اجرایی نشد و جان متقاضیان به لب رسیده؛
 فی‌وصف حاله؛
 مناظره ملک‌الموت
 با متقاضی مسکن
نخستین بار گفتش کز کجایی؟
بگفت: از شهرک نام آشنایی
بگفت: آنجا به صنعت در چه کوشند؟
بگفت: اندوه خرند، مسکن فروشند
بگفت: اندوه فروختن در ادب نیست!
بگفت: از بهر خانه این عجب نیست
بگفتا: تاکنون داشتی یه ویلا؟
بگفت: خانه خریدن شد یه رویا
بگفتا :چون نداری مسکن مهر؟
بگفت: بیچاره‌ام کرد بی وفا مهر
بگفتا :هر شبش بینی تو در خواب؟ 
بگفت: آری چو خواب آید، کجا خواب
بگفتا: گر دهند فردا کلیدش؟
بگفت: در جا کنم با گچ سفیدش
بگفتا: گر نباشد شیر و آبش؟
بگفت: تانکر گذارم روی بامش
بگفتا:گر نباشد لامپ و برقش؟
بگفت: روشن کنم خانه به شمعش
بگفتا :گر نباشدنفت و گازش؟
بگفت :گرمش کنم هر شب به آتش
بگفتا: گر نباشد فاضلابی؟
بگفت: اینجا ندارم من جوابی
بگفتا: گر کنم راه تو آسان؟
بگفت: جانا فدایت می‌کنم جان
بگفتا: پایان آمد عُمر دیرین!
بگفت: اکنون سپارم جان شیرین

محمد صلواتی