هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

رونق ساخت و ساز در مصر

صنعت ساخت و ساز در مصر به رغم رکود سایر بخشهای اقتصادی با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده و هر چند اقتصاد مصر در دو سال پرالتهاب گذشته آسیب بسیاری متحمل شده ، اما بخش ساخت و ساز از این وضع در امان مانده است.

عمر طلال مهندس ساختمان میگوید : کمبود طرحهای ساخت و ساز ، کمبود زمین قابل ساخت و راه اندازی طرحهایی مانند طرحهای ما دلایل خوبی برای سرمایه گذاری مردم در مسکن محسوب میشوند. مردم ترجیح میدهند در طرحهای مسکن سرمایه گذاری کنند تا در بانکها و بازار بورس زيرا سرمایه گذاری در مسکن بسیار مطمئنتر است.

بسیاری از مصریها که از آلودگی ، سر و صدا و فرسودگی بافت شهری قاهره خسته شدهاند ، امروزه به فکر زندگی در شهرکهای آرام و مطمئن افتادهاند. این در حالی است که لیره مصر از زمان انقلاب همواره ارزش خود را از دست داده و مسکن امروزه به برترین سرمایه گذاری برای مصریهای برخوردار تبدیل شده است. این گروه نگرانند که با سرمایه گذاری دارائیهای خود در بانکها یا بورس متضرر شوند.

کریس اسپلار مسئول تجاری شرکت اینفورمر میگوید : تأثیر مثبت انقلاب روی مسکن در مصر انکارناپذیر است. با این حال تنها نکته ای که میتواند حضور سرمایه گذاران را در این کشور تضمین کند، ثبات است. من با بسیاری از سرمایه گذاران جهانی دیدار کردم که به مصر علاقه نشان میدهند اما نگران ثبات سیاسی در این کشورند.

ضعف لیره مصر، نسبت به سایر کشورهای عربی همچون لیبی ، سوریه یا سودان که ناپایدارتر از مصر هم هستند ، این کشور را برای سرمایه گذاران  جذاب کرده است.