هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

زمان كنترل سوداگري مسكن فرا رسيده است

وزير راه و شهرسازي با اشاره به پيشي گرفتن تعداد واحدهاي مسكوني از تعداد خانوارها بر تصويب و اجراي قوانين مربوط به ماليات بر خانههاي خالي از سكنه و معاملات مكرر همانند ساير كشورها براي كنترل سوداگري تاكيد كرد.

مهندس علي نيكزاد بيان داشت: در سال 1385 تعداد واحدهاي مسكوني 1.5 ميليون كمتر از تعداد خانوار بود در حالي كه بر اساس آمارها و سرشماري سال 1390، 21 ميليون و 600 هزار واحد مسكوني در كشور موجود است كه 21 ميليون و 200 هزار تعداد خانوار در كشور گزارش شده است.

وي ساخت طرح مسكن مهر را اسلامي و انقلابي دانست و تصريح كرد: آمارها نشان ميدهد 400 هزار واحد مسكوني بيش از تعداد خانوار در ايران است اما اين به معني اين نيست كه هر ايراني يك خانه دارد چرا كه برخي شايد چند واحد مسكوني و برخي هم خانهاي نداشته باشند.

وي افزود: صدور 400 هزار پروانه ساخت توسط شهرداري در تهران و 450 هزار واحد مسكوني در حال ساخت نشان ميدهد كه به هر حال سوداگري در بازار مسكن وجود دارد و برخي از اين راه سودهاي كلاني ميبرند كه بايد راهكارهاي قانوني در اين زمينه در نظر گرفته شود.

وزير راه و شهرسازي گفت: در دولت نهم و دهم بيش از چهار ميليون واحد مسكوني در حال ساخت است كه دو ميليون و 650 هزار واحد مسكوني به متقاضيان تحويل داده شده است و يك ميليون و 250 هزار واحد مسكوني امسال به اتمام و به بهرهبرداري مي رسد.

وي تصريح كرد: دولت دهم زماني را پشت سر ميگذراند كه پرمتقاضي ترين زمان براي مسكن است و از اين به بعد تعداد ازدواج ها و به تبع آن متقاضيان مسكن كاهش مييابد.