هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   176   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طنـــــــــــز


ببین تجریش مثل آذری شد
آهای همشهری جون حالت چطوره  
حال میزون امسالت چطوره
پرنده تو قفس بالت چطوره
توی این وضع، اقبالت چطوره
بکن شکر خدا، خوش باش و راحت  
هوا آلوده شد جونت سلامت
می بینی شهرمون پردود و دم شد  
می بینی کله هامون باز خم شد
می بینی دم شبیه بازدم شد      
هوای پاک می بینی چه کم شد
هوا آلوده شد جونت سلامت         
ریه چون روده شد جونت سلا مت
نگو آفتابمون بی مشتری شد     
نگو خورشیدمون خاکستری شد
نگو بابای پیرم بستری شد
ببین تجریش مثل آذری شد
همه هستند در حال فلاکت
هوا آلوده شد جونت سلامت
می گن باید برن کم کم از این شهر    
همه نسل بنی آدم از این شهر
شما اما بمون با استقامت
هوا آلوده شد جونت سلامت