ضعف انبوه‌سازان در پردیس

شمار نشریه : 176

گروه گزارش: جزئیات مراحل پیشرفت فیزیکی شامل سفت‌کاری و نازک‌کاری ۸۳ هزار مسکن مهر شهر جدید پردیس منتشر شد که بر این اساس فاز ۳ بیشترین پیشرفت و فازهای ۵ و ۹ جدید کمترین پیشرفت فیزیکی را دارند.
به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، بر اساس جدولی که شرکت عمران شهر پردیس آن را منتشر کرده، هم‌اکنون 83 هزار و 19 واحد مسکن مهر در مراحل مختلف ساخت قرار دارند که به گفته مدیرعامل این شهر تنها 6000 واحد ملکی (7.2 درصد) و 96.8 درصد مسکن مهر 99 ساله است.براساس این جدول در 6 فاز این شهر و شهر جدید ایوانکی ساخت‌وساز مسکن مهر در حال انجام است.
هر چند شرکت عمران پردیس آمار مسکن مهر ایوانکی را جزو آمار شهر پردیس اعلام کرده، اما این شهر هم‌اکنون در آمار شرکت عمران شهرهای جدید ایران جزو استان سمنان معرفی شده است. ظاهراً ایوانکی زیرمجموعه شرکت عمران پردیس است و استان سمنان فقط در آنجا مجری بوده و مسئولیت این شهر با شرکت عمران شهر جدید پردیس است.
علیرغم اینکه پیشرفت فیزیکی اکثر پروژه‌های مسکن مهر پردیس امیدوارکننده است، اما دو فاز 9 جدید و 5 وضعیت چندان مطلوبی ندارند. در مجموع 9 هزار و 422 مسکن مهر در این دو فاز در حال ساخت است که پیشرفت فیزیکی آنها کمی بیش از 23 درصد است.
سهمیه فاز 9 جدید (انجمن انبوه‌سازان) 3 هزار و 190 واحد مسکن مهر است که از این تعداد فونداسیون هزار و 45 واحد به اتمام رسیده و 424 واحد در مرحله اسکلت ، 414 واحد سقف و 251 واحد در مرحله سفت‌کاری قرار دارند. هیچ واحد فاز 9 جدید پردیس در مرحله نازک‌کاری قرار ندارد و پیشرفت فیزیکی پروژه‌های این فاز 9.08 درصد است.
در فاز 5 (انجمن انبوه‌سازان) وضعیت اندکی بهتر است و از مجموع 6 هزار و 232 واحد، فونداسیون 5271 واحد به اتمام رسیده است. هزار و 176 واحد در مرحله اسکلت، هزار و 130 واحد در مرحله سقف و 181 واحد در مرحله سفت‌کاری قرار دارند. 44 واحد یعنی کمی بیش از هفت دهم درصد از مسکن مهر فاز 5 نیز در مرحله نازک‌کاری قرار دارد.
مجموع پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکن مهر در فاز پنج 14.33 درصد است.