متهم جدید در افزایش قیمت مسکن

شمار نشریه : 157

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان، فناوران و صنعتسازان گفت: مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن در سال گذشته ناشی از افزایش قیمت زمین بوده و قیمت مصالح و ساخت در این زمینه چندان تاثیرگذار نبوده است.

عبدالرضا فرید نائینی در این رابطه اظهار کرد: قیمت مصالح در افزایش قیمت مسکن کمترین تاثیر را داشته و میتوان گفت حدود 20 تا 40 درصد افزایش قیمتها مربوط به خدمات و مصالح ساختمانی بوده است.

وی افزود: قیمت ساخت بخش محدودی از قیمت بنا را شامل میشود اما هنگامی که قیمت هر متر زمین در برخی مناطق چند برابر افزایش مییابد، قیمت ساخت در این مقایسه کمتر است.

نائینی وضعیت ساختوساز در سال گذشته را به هم ریخته عنوان کرد و افزود: در این بهم ریختگی، بازار گرفتار تغییرات بینظم قیمتها چه در بخش زمین و چه در عناصر تاثیرگذار دیگر از جمله مصالح و نیروی انسانی بود که باید امسال به سمت تثبیت قیمتها و فضای قابل محاسبه حرکت شود.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان، فناوران و صنعتسازان اظهار کرد: در شهرهای بزرگ و مناطق لوکس، قیمت ساخت بخش محدودی از قیمت بنا را شامل میشود و امیدواریم امسال قیمتهای مسکن منظمتر از سال گذشته باشد.