عنصرگم‌شده برنامه‌ريزي

شمار نشریه : 175

مهندسان مي‌گويند در عالم مهندسي هیچ‌چیز غيرممكن نيست. يا راهي خواهيم يافت و يا راهي خواهيم ساخت. ذهن مهندسي ذهني منطقي و عقلاني و ابزاری است و همه‌چیز را با محاسبات انتگرال مي‌توان به واقعيت بدل كرد. البته در بسياري از موارد نيز اين نگاه جواب گرفته‌ و نشان آن را در شاهكارهاي مهندسي كه در راه‌ها، پل‌ها و سدها نمود دارد ، مي‌توان يافت.
اگر هم بتوان با محاسبات مهندسی پروژه‌ای را به انجام رساند، اما سؤال اينجاست كه این فرمول‌ها براي تصميم‌گيري در مورد پروژه‌هايي كه آينده يك شهر ، و يا حتي يك كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد، كافي است؟  بگذريم از اينكه بعضاً در پروژه‌هاي كشور كه بر اساس همان عقلانيت ابزاري نيز به درستي تصميم‌گيري نشده است.
حلقه گمشده بهره از عنصر برنامه‌ريزي‌ در بسياري از پروژه‌هاي ديده مي‌شود؛ سدهايي كه تحقيقات اوليه روي آن نشده و نه تنها حجم خود را پر نمي‌كنند بلكه اثرات زيست‌محيطي مخربي هم بر جای مي‌گذارند، بزرگراه‌هايي که از اصول اساسي راه‌سازي بهره نبرده‌اند، شهرهايي كه اصول شهرسازي در آن گمشده است و ده‌ها پروژه دیگر كه پس از اجرا دچار تخریب گردیده‌اند. شايد با اميدواري به سخنان مسئولان كشور بتوان اميدوار بود كه حلقه گمشده برنامه‌ريزي و مطالعات اوليه به پروژه‌هاي كلان بازگردد.