هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سخنان نغز

هيچ كار خيري را رياكارانه انجام نده و آن را از روي حيا ترك مكن.
                                                                                          پیامبر اکرم (ص)
سخن و حرف را تا نگفته اي در اختيار توست و هنگامي كه آن را بيان كردي تو در بند سخن گرفتار مي شوي.
                                                                                             امام علی (ع)
ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که برای نگفتن دارد.
دکتر علی شریعتی
آن كه زيبايي خرد را نديد، گرفتار زيبايي آدميان شد و بدين گونه از هر چه داشت تهي گشت.
  اُرد بزرگ