هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

استفاده از نماهای نامتناسب ممنوع

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: کمیته‌ای برای تطبیق نماهای ساختمان‌ها در شهر اصفهان و تناسب آنها با معماری اسلامی این شهر تشکیل شده است.
 عبدالرسول جان‌نثاری اظهار کرد: تمام مهندسان طراح باید نقشه‌های ساختمانی خود را برای تأیید به این کمیته ارسال کنند. وی افزود: طراحان تاکنون نمای 450 ساختمان را در این کمیته بررسی کردند و حکم تخریب برخی از نماهای نامتناسب با معماری شهر اصفهان نیز صادر شده است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان استفاده از نماهای سنگی و یا نماهایی با رنگ های نامتناسب با معماری شهر اصفهان را ممنوع عنوان کرد و گفت: نمای ساختمان‌ها باید آجر و رنگ آن بژ باشد.وی با اشاره به اینکه اصفهان از یک شهر اسلامی دور نیست، خاطرنشان کرد: باوجود تمام اقدامات انجام‌شده در سال های اخیر اصفهان از آنچه باید باشد فاصله گرفته و نمای شهر اصفهان در شأن این شهر تاریخی نیست.
جان‌نثاری تصریح کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان شاخصه‌هایی را برای یک شهر اسلامی تدوین کرده و در راستای قانون‌گذاری در شهر بر مبنای این شاخص‌ها حرکت خواهد کرد.