هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   175   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

بررسی پيش نويس قانون جامع مديريت شهري در شهرداری‌های کل کشور

بررسی پيش نويس قانون جامع مديريت شهري
در شهرداری‌های کل کشور
آخرین خبرهای واصله از پيش نويس قانون جامع مديريت شهري حاکی است این پیش نویس هم اکنون در شهرداریهای سراسر کشور در حال بررسی است. در این خصوص وزارت کشور از طریق نامه نگاری با استانداری‌های سراسر کشور، خواستار جمع‌آوری نظرات تمامی شهرداران کشور شده است و این موضوع از طریق «دفتر امور شهري و شوراها» در تمامی استانداریها، به کلیه شهرداریها اطلاع رسانی شده است. تمامی شهرداری‌های کشور، حسب دستور وزارت کشور، موظفند پس از مطالعه و بررسی کارشناسی، نظرات و پیشنهادات خود را کتباً به دفتر امور شهری و شوراهای استانداری استان خود ارسال نمایند.