تعاونی‌های راکد حذف می‌شوند

شمار نشریه : 175

وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون دستور داد تعاونی های غیر فعال و راکد را بزودی تعیین تکلیف کنند و با شناسایی و حمایت از تعاونی هایی که قابلیت برگشت به چرخه اقتصاد را دارند، دیگر تعاونی ها که توجیه ندارند را منحل کنند.
در راستای این دستورالعمل، این گروه از تعاونی‌ها که علاوه بر رکود سرمایه های فیزیکی به کانون های اختلاف و نارضایتی اعضا تبدیل شده اند شفاف سازی شده و در دوره زمانی مشخص تعیین تکلیف می‌شوند.
همچنین آن گروه از تعاونی‌های غیر فعال که از قابلیت‌های مدیریتی و مالی لازم برای ورود به چرخه فعالیت اقتصادی برخوردار هستند شناسایی و مورد حمایت‌های اعتباری و فنی قرار می گیرند و تعاونی‌هایی که توجیه اقتصادی و فنی خود را از دست داده و یا دوره زمانی فعالیت آن ها به پایان رسیده است در فرایند انحلال قرار می گیرند.