هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   174   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مانع یا سرمایه ؟

معماري يكي از جلوه‌هاي فرهنگ است و فرهنگ همان معنا و محتوايي است كه هرچه انسان زميني دارد در آن بستر ظهور و بروز مي‌يابد. حتي به نوعي مي‌شود گفت همه جلوه‌هاي فرهنگ از صورت و نماد و نشانه و محتوا تا ابزار و كاركرد در معماري آشكار مي‌شود؛ آینه ای كه فرهنگ بشري تمام قامت روبرويت نمایان مي‌شود. معماري سنتي كتاب تاريخ و فرهنگي است كه براي همه شهروندان هر روزه تجربه زيسته‌شان گشوده است. از اين رو همانند محيط زيست، معماري تاريخي شهر نيز براي حيات شهري ارزشمند است.

با اين حال شوربختانه بايد بگوييم برخی از مسئولان و شهروندان چنين اعتقادي ندارند و چه بسا بهتر مي‌دانند كه جاي بافت‌هاي تاريخي را برج‌هاي بلند بگيرد تا سود بيشتري نيز نصيب سازندگان آن شود و نه حتي لزوماً شهروندان كه مالكان اصلي اين بناهايند.

آنچه در اين ملك مشاء مانعي بر سر راه توسعه شهري است ای بسا در ديگر كشورها سرمايه‌اي ارزشمند است و آنگاه كه به گردش درمي‌آید اقتصاد شهر را زير و زبر مي‌كند. در خبرها مي‌خوانيم ؛ از كشور 10 ميليوني پرتقال سالانه 30 ميليون گردشگر بازديد مي‌كنند. سهم مملكت زرخير ايران از جمعيت 1 ميلياردي گردشگران چقدر است؟ متاسفيم كه بگوييم تنها چند دهم درصد.

معماري يكي از جلوه‌هاي فرهنگ است و فرهنگ همان معنا و محتوايي است كه هرچه انسان زميني دارد در آن بستر ظهور و بروز مي‌يابد. حتي به نوعي مي‌شود گفت همه جلوه‌هاي فرهنگ از صورت و نماد و نشانه و محتوا تا ابزار و كاركرد در معماري آشكار مي‌شود؛ آینه ای كه فرهنگ بشري تمام قامت روبرويت نمایان مي‌شود. معماري سنتي كتاب تاريخ و فرهنگي است كه براي همه شهروندان هر روزه تجربه زيسته‌شان گشوده است. از اين رو همانند محيط زيست، معماري تاريخي شهر نيز براي حيات شهري ارزشمند است.

با اين حال شوربختانه بايد بگوييم برخی از مسئولان و شهروندان چنين اعتقادي ندارند و چه بسا بهتر مي‌دانند كه جاي بافت‌هاي تاريخي را برج‌هاي بلند بگيرد تا سود بيشتري نيز نصيب سازندگان آن شود و نه حتي لزوماً شهروندان كه مالكان اصلي اين بناهايند.

آنچه در اين ملك مشاء مانعي بر سر راه توسعه شهري است ای بسا در ديگر كشورها سرمايه‌اي ارزشمند است و آنگاه كه به گردش درمي‌آید اقتصاد شهر را زير و زبر مي‌كند. در خبرها مي‌خوانيم ؛ از كشور 10 ميليوني پرتقال سالانه 30 ميليون گردشگر بازديد مي‌كنند. سهم مملكت زرخير ايران از جمعيت 1 ميلياردي گردشگران چقدر است؟ متاسفيم كه بگوييم تنها چند دهم درصد.

معماري يكي از جلوه‌هاي فرهنگ است و فرهنگ همان معنا و محتوايي است كه هرچه انسان زميني دارد در آن بستر ظهور و بروز مي‌يابد. حتي به نوعي مي‌شود گفت همه جلوه‌هاي فرهنگ از صورت و نماد و نشانه و محتوا تا ابزار و كاركرد در معماري آشكار مي‌شود؛ آینه ای كه فرهنگ بشري تمام قامت روبرويت نمایان مي‌شود. معماري سنتي كتاب تاريخ و فرهنگي است كه براي همه شهروندان هر روزه تجربه زيسته‌شان گشوده است. از اين رو همانند محيط زيست، معماري تاريخي شهر نيز براي حيات شهري ارزشمند است.

با اين حال شوربختانه بايد بگوييم برخی از مسئولان و شهروندان چنين اعتقادي ندارند و چه بسا بهتر مي‌دانند كه جاي بافت‌هاي تاريخي را برج‌هاي بلند بگيرد تا سود بيشتري نيز نصيب سازندگان آن شود و نه حتي لزوماً شهروندان كه مالكان اصلي اين بناهايند.

آنچه در اين ملك مشاء مانعي بر سر راه توسعه شهري است ای بسا در ديگر كشورها سرمايه‌اي ارزشمند است و آنگاه كه به گردش درمي‌آید اقتصاد شهر را زير و زبر مي‌كند. در خبرها مي‌خوانيم ؛ از كشور 10 ميليوني پرتقال سالانه 30 ميليون گردشگر بازديد مي‌كنند. سهم مملكت زرخير ايران از جمعيت 1 ميلياردي گردشگران چقدر است؟ متاسفيم كه بگوييم تنها چند دهم درصد.