زرافه‌ خیابانی

شمار نشریه : 173

وقتی شما روی صندلی این زرافه می‌نشینید و تاب می‌خورید، انرژی جنبشی حاصل از حرکت تاب، به‌صورت انرژی پتانسیل در آن ذخیره می‌شود. هم‌چنین باتری‌های خورشیدی سقف تاب، در طول روز انرژی تابشی خورشید را ذخیره می‌کنند و خلاصه به کمک شما و خورشید و زرافه، چراغ تاب تا صبح روشن می‌ماند و نیازی به انرژی الکتریکی نیست.