هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   172   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

افزایش امنیت ساختمان

اعظم پویان *

تفاوت در مصرف باعث تفاوت در رفتار و نگرش ما می شود. استفاده از نام های صنعتی یا غذاهای آماده و ... در دنیای مدرن امروز بخاطر تغییر در شیوه زندگی ماست و این تغییر حتی در فضاهایی که ما برای زندگی انتخاب می کنیم تاثیر گذاشته است. در خانه های امروزی اگرچه فاصله چهار دیواری ها زیاد نیست ولی این فضاها کاملا جداست و ساختمان ها پشت به پشت یکدیگر به این جدایی دیواری ها زیاد می زنند. اما این جدایی و فاصله ها دامن می زنند. اما این جدایی از چه زمانی و چرا بوجود آمد؟ شهرها قالب هایی هستند که زندگی انسان ها در آن سرد و سخت شکل می گیرد و فردیت از نتایج این نوع زندگی است. در این فردیت انسان ها قدرت انتخاب پیدا کردند و همین باعث جدایی فرد از اجتماع سنتی می شود. فردیت انسان های امروزی حتی در شکل ساختمان ها هم نفوذ کرده است.در خانه های سنتی زندگی در حیاط های محصوری شکل می گرفت که ایوان ها و اتاق ها به دور آن حیاط حلقه می زدند. در واقع همه چیز جمعی بوده است چرا که در سنت باورهای مشترک عامل پیوند افراد است.اما در معماری وارداتی، حیاط ها به دور واحدهای مسکونی حلقه زدند و خشت به خشت بی اعتمادی روی هم قرار گفت و یک معماری به اصلاح برونگرا جایگزین معماری درونگرای دیروز شد.علی رغم شکل ظاهری ساختمان های امروزی که فضای بسته ای دارند، آنچه در این نوع معماری وجود ندارد امنیت است. شکل فیزیکی ساختمان های امروزی محدودیت فرصت در ارتباط میان افراد بوجود آورده است. تعداد زیاد آدم هایی که به این ساختمان ها آمد و شد دارند فرصت آشنایی و شناخته شدن به یکدیگر نمی دهند و این عدم شناخت نوعی بی اعتمادی بوجود می آورد و حاصل آن افزایش تعداد قفل های ساختمانی و هزینه کردن برای تجهیزات امنیتی مکان زندگی ماست.تقویت روابط همسایگی، یکی از کم هزینه ترین و مطمئن ترین روش های حفظ ایمنی ساختمان هاست. در فضایی که همه همدیگر را می شناسند نه تنها آدمها فرصت غریبگی و خطا نخواهند داشت بلکه ایجاد حس تعلق مشترک به مکانی که در آن زندگی می کنند تضمینی بر امنیت خانه ها خواهد بود.

*کارشناس ارشد جامعه شناسی