بازاری جدید برای سرمایه‌گذاری

شمار نشریه : 171


گروه بازار ساختمان: با سرد شدن هوا بيشتر از گذشته اهميت مصرف بهينه انرژي اثبات می‌شود ولي اين ضرورت تنها به فصل سرما بستگي ندارد بلكه با گران شدن انرژي در جهان رويكرد به استفاده هر چه بيشتر از محصولاتي كه از مصرف بيشتر انرژي می‌کاهند، رو به افزايش است.

نمونه‌ای از اين موارد را در بخش هاي تأسیساتی ساختمان می‌توان ديد ؛ شير هاي اهرمي ، در و پنجره‌های دو جداره ،‌عايق هاي حرارتي، لامپ‌های « ل اي دي» و مانند آنها به اين دليل كه می‌تواند به تحقق اين مهم كمك كند ، داراي اهميت خواهد بود. این وضعیت به كسب و كاري خوب براي آن دسته از فعالاني تبدیل‌شده كه در اين زمينه اقدام به سرمایه‌گذاری كرده بودند. در زماني كه بسياري از بخش هاي توليدي درست يا غلط كاهش توليد و تعديل نيرو را در پیش‌گرفته بودند ، بخش‌هایی كه با صرفه‌جویی انرژي سر و كار داشتند دوران رونق خود را می‌گذراندند. نكته جالب قضيه اين است كه هر چه بر قيمت اين کالاها افزوده می‌شود باز هم تقاضا براي خريد آنها وجود دارد. امري كه می‌تواند زمينه براي سرمایه‌گذاری بيشتر را توجیه‌پذیر كند.