هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چهار خواسته خصوصيها

تنور انتخابات هر روز  گرمتر ميشود و ساختمانيها به دنبال انتخاب اصلح براي تغيير وضعيت هستند؛ وضعيتي كه اهالي بخش خصوصي ساختمان را آزرده است. اگر چه در ظاهر شايد خواستهها از رئيس جمهور آينده متفاوت باشد اما همه آنها در چند اصل اساسي مشترك هستند:

1- ساختمانيها از رئيس جمهور آينده ميخواهند چنانچه قرار است تصميماتي براي بخش خصوصي گرفته شود، آنها هم بايد در تصميمگيري دخيل باشند، زيرا تجربه نشان داده كه تصميمگيري يك طرفه، بدون مشاركت بخش خصوصي دير يا زود به شكست منجر ميشود چرا كه بسياري از واقعيتهاي دنياي كسب و كار از ديد مسئولان پنهان ميماند.

2- دومين خواسته بخش خصوصي از رئيس جمهور اين است كه دولت آينده طبق قانون عمل كند زيرا موارد از بيقانونيگريبانگير آنها شده كه شايد عدم پرداخت سهم يارانه توليد و به دنبال آن افزايش هزينهها بارزترين آنها باشد. البته ما نيز اميدواريم در مرحله دوم هدفمندي يارانهها سهم توليد پرداخت شود.

3- در تمام دنيا، دولتها زمينه ارتباط توليدكنندگان با كشورهاي ديگر را فراهم ميكنند. بخش خصوصي انتظار دارد دولت با توجه به ابزارها و قدرتي كه دارد، بتواند زمينه حضور آنها در كشورهاي همسايه را فراهم كند و حتیالامکان قوانين دست و پاگيري كه باعث اختلال در كاركرد بخش خصوصي ميشود را اصلاح نمايد.

4- بخش خصوصي صنعت ساختمان بيش از همه خواستههايش از دولت انتظار دارد به اين بخش به چشم دوست و همكار نگاه كند.