امنیت مدرن

شمار نشریه : 170


نظارت و كنترل همواره با حساسيت و مقاومت همراه است مگر اينكه قانون مدوني در اين خصوص تدوين شده باشد. چراكه انسان ذاتاً آزاد است و محدوديت را دوست ندارد. اما زندگي اجتماعي و ضرورت تامين امنيت عمومي ايجاب مي‌كند كه نظارت اماكن مختلف در اولويت قرار گيرد. در اين رابطه سيستم‌هاي نظارتي با هزينه كم، كمك زيادي به تامين امنيت جامعه خواهند كرد به اين شرط كه بعد از نصب نظارت لازم بر آنها اعمال شود. شما كشورهاي غربي را در نظر بگيريد؛ در آنجا دوربين‌هاي مختلفي رفتار انسان‌ها را كنترل و ضبط مي‌كنند، بدون اينكه برخوردي با كسي انجام شود، تنها در صورت وقوع جرم، در كوتاه‌ترين زمان ممكن فرد خاطي دستگير خواهد شد. قصد مقايسه نداريم ولي بايد بپذيريم انسان ممکن، ايران و جهان ندارد، جذابيت‌هاي زندگي صنعتي ممكن است هر فردي را وسوسه كند. بنابراين اگر احساس كند نيرو يا وسيله‌اي او را كنترل مي‌كند قطعاً در تصميم خلاف خود تجديدنظر خواهد كرد. البته نبايد نصب درست سيستم‌هاي نظارتي در كنار مراقب و استفاده درست از آنها را فراموش كرد، زيرا كارها به صورت مستند پيگيري شده و بي‌جهت به كسي تهمت وارد نمي‌كنيم. از همه مهمتر براي مجريان قانون هم يك اطمينان خاطر ايجاد مي‌كند. به اين ترتيب مي‌توانيم از يك ابزار مدرن ولي مخفي در راستاي تامين امنيت اجتماعي و احقاق حقوق شهروندي به شكل بهينه استفاده كنيم.