هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   170   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

صندلی بـــا الهام از کرگدن

برای ساخت این صندلی به شکل زیبایی از فرم بدن کرگدن استفاده شده که در عین زیبایی نمایانگر قدرت و وقار این حیوان نیز می باشد. با استفاده از فرم بدن این حیوان و نشان دادن آن با وقار و ابهتِ بسیار، با تکیه بر این صندلی، به استفاده کننده این حس القا می شود که بسیار قدرتمند و تواناست . با نشستن روی این صندلی فرد به این باور می رسد که بر همه چیز تسلط دارد و توانایی کنترل امور را خواهد داشت . این صندلی برای فضاهای اداری طراحی شده و در واقع طراح، تمایل داشته است که از خصوصیات این حیوان درفضای اداری بهره بجوید .