هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   170   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سپهر صنایع عمرانی


در شرایط فعلی در زمینه صنایع عمرانی و امور زیربنایی کشورمان تشکل‌های متعددی حضور دارند که بر خود نام های متفاوتی نظیر انجمن، سازمان، کانون، جامعه، اتحادیه و ... نهاده اند و دارای توانمندی بسیار زیاد فنی، تخصصی و تجهیزاتی هستند. اما سوای علل رشد و گسترش شرکت های فعال بخش خصوصی در زمینه صنایع عمرانی کشور (که به یمن توسعه امور زیربنایی در دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت) نفس داشتن چنین مجموعه بزرگی از توانمندی و تخصص مایه مباهات و افتخار است. با این حال بدیهی است اگر زمینه های داخلی و خارجی برای تحقق و به فعلیت درآوردن این حجم بزرگ از توانمندی بالقوه فراهم نباشد، شیرینی این افتخار و مباهات کام هیچ ایرانی را شیرین نخواهد کرد. از این رو ضروری است دو اقدام اساسی به عنوان دو راهکار کلیدی مد نظر برنامه ریزان و مدیران تصمیم گیر قرار گیرد: در زمینه خارجی باید بسترسازی‌های لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی فراهم شود و در زمینه داخلی، تصمیم گیریها باید به نحوی باشد تا توان نیروهای فعال در داخل با کمترین اصطکاک اداری و سیاسی، مصروف تداوم ساخت امور زیربنایی کشور گردد و البته لازم این دو امر، ساماندهی تمامی ستارگان سپهر صنایع عمرانی کشور در منظومه ای منظم و حساب شده است.