اصلاح اساسنامه‌انبوه‌سازان

شمار نشریه : 170

گروه گزارش: با گذشت بيش از چند ماه از برگزاري انتخابات كانون سراسري انبوه‌سازان مسكن و ساختمان و علیرغم اینکه انتخابات مورد قبول اكثريت اعضای متشكله كانون (انجمن‌های استان‌ها) قرار گرفت، هنوز نتيجه‌ قطعي و نهایي آن، در جريان است. این دلایل را مهندس محمود احمد شعربافی ، دبير اين كانون، طي گفتگویی با پیام ساختمان بيان می‌کند:

پیام ساختمان: چه شد که عده‌ای صحت انتخابات کانون را زیر سؤال بردند؟

طبيعي است در همه مجامع كساني كه رأي لازم را جهت انتخاب شدن كسب ننمايند ناراضي بوده و ممكن است اعتراض نمايند، ولي اكثريت آراء‌ شاخص و ملاك عمل است، ‌ضمن اينكه كانون طي نامه‌ای به وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي به استحضار رسانده كه صحت انتخابات، كتبأ توسط 22 انجمن استانی از 31 استان تأیيد گرديده و تنها 4 استان معترض بوده و مابقي نيز رأی ممتنع دارند كه پاسخ لازم نيز توسط هیئت‌رئیسه مجمع انتخابات به 4 استان مزبور (انجمن‌های مربوطه) داده شده است.

پيام ساختمان: انتخابات كانون بالأخره به كجا رسيد؟

اعتراضات چهار كانديدا از طريق سرپرست اداره كل سازمان‌های كارگري و كارفرمایي برای بررسي به هیئت‌رئیسه مجمع ارجاع شد كه هیئت‌رئیسه مجمع با حضور شاكيان موضوع را مورد بررسي قرار داده و اعتراضات را موجه ندانسته و پاسخ اداره كل سازمان كارگري و كارفرمایي نيز داده شد. متعاقب آن، اداره كل مذکور طي نامه‌ای بر اساس آئين نامه ماده 131 قانون كار كه در سال 89 به تصويب رسيده به منتخبين هیئت‌رئیسه ايراد گرفت كه مورد اعتراض كانون قرار گرفت زيرا اساسنامه كانون بر اساس آئين مصوب به تاریخ 6/10/1371 تهيه و به تصويب اداره كل سازمان‌های كارگري و کارفرمایی رسيده بود و برابر آن انتخاب هیئت‌رئیسه مجمع صحيح بوده است ضمن اينكه آئين نامه سال 89 نيز داراي ابهاماتي بوده كه به اطلاع مسئولان رسيد. معاونت محترم روابط كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در تاريخ 9/5/1392 دستورالعمل شماره 33 روابط كار را مبني بر رفع ابهامات آئين نامه صادر نمود كه با توجه به آن در جلسه مورخ 27/6/92 در اداره كل حقوقي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كه با حضور نماينده اداره كل سازمان‌های كارگري و کارفرمایی و اينجانب، به اتفاق مشاور حقوقي كانون تشكيل گرديد توافق گرديد كه ابتدا كانون در يك جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده، ابتدا اصلاح اساسنامه كانون را به تصويب برساند و متعاقب آن در يك مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده بر اساس اساسنامه مصوب جديد انتخابات هیئت‌مدیره انجام گردد.

پيام ساختمان : معلوم نيست چه زماني اين كار انجام شود؟

كار اصلاح اساسنامه در كميسيون حقوقي كانون انجام و در جلسه هیئت‌مدیره با حضور مشاور حقوقي نيز نهایی شده كه جهت اظهارنظر اعضای كانون در سايت كانون گذاشته خواهد شد و يك نسخه آن برای اظهارنظر اداره كل سازمان‌های كارگري و کارفرمایی ارسال می‌گردد تا نظر آنها نيز گرفته شود.

ان‌شاءالله در هفته اول آذرماه نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده برای تصويب اصلاح اساسنامه تشكيل خواهد شد که پس از تصويب اصلاح اساسنامه در مدت زماني معين، نسبت به تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده با دستور كار "انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان" انجام خواهد شد.