هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   169   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عمل به مر قانون

شاید چند ماه آینده که با همکاری معاونت راهبردی ریاست جمهوری، کمیسیون مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزارت راه و شهرسازی، تمامی فعالان حوزه های عمرانی و صنایع زیربنایی کشور در ساختار تشکل تازه نظام فنی و اجرایی کشور سازماندهی شوند، دیگر حرف و حدیث از سازمان های متعدد و بعضا موازی فعلی بی مورد باشد؛ اما تا آن زمان می توان از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، نظام مشاوره، نظام کاردانی و تشکلهای انبوه سازی و پیمانکاری و انجمن معماران و غیره و حوزه و حیطه وظایف و مسئولیتهایشان گفت. اما آن چه گمان می رود در این زمان و هر زمان دیگری باید فصل الخطاب و تعیین کننده باشد عمل به مر قانون است. قانون هم فعلا همینهایی است که در مجلس تصویب شده و در دسترس همگان است و البته اگر قانونی در مجلس تغییر کند و یا قوانینی جدید به تصویب برسد صد البته که باید مرجع و مبنای کار همگان باشد. بی شک توقع مهندسان و متخصصان این است که اگر مواردی در قانون مسکوت گذاشته شده، تصمیم گیری به نحوی باشد که رضایت حداکثری فعالان نظام فنی و اجرایی کشور را در پی داشته باشد.