هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   168   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تلاش شهرداري ها به تنهايي چاره ساز نيست

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت: حركت شهرداري ها در جهت نهادينه كردن معماري ايراني اسلامي به تنهايي به جايي نمي‌رسد و بايد ديگر ارگان‌هاي فرهنگساز مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شهرداري را ياري كنند.

«محسن پيرهادي» درمورد تحقق معماري ايراني اسلامي در شهرها اظهار داشت: شهرسازي از ديرباز مورد نظر مردم ايران بوده است و آنها با استفاده از فرهنگ اسلام سبك خاصي در شهرسازي داشته‌اند.

وي افزود: در سده‌هاي اخير با تقليد از فرهنگ غرب شهرسازي در كشور ما تغيير كرده است كه كم‌ترين تناسب را با نوع نگرش اسلام به زندگي دارد و اكنون با گذشت بيش از سي سال از انقلاب اسلامي بايد شرايط احياي معماري ايراني برگرفته از اسلام در شهرهاي ما فراهم شود.

پيرهادي بر لزوم پيشتازي تهران به عنوان ام القراي جهان اسلام در ارائه سبك زندگي ايراني اسلامي تاكيد كرد و گفت: تهران براي ارائه سبك زندگي ايراني اسلامي به عنوان پايتخت كشوري كه خود را ام القراي جهان اسلام مي داند بايد در نوع معماري و شهرسازي منطبق بر معماري ايراني و اسلامي حركت كند.

وي پيوست فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را الگويي مناسب براي تغيير نگرش در شهرسازي دانست و خاطرنشان كرد: براي ايجاد تغييرات در معماري شهر خوشبختانه اسناد بالا دستي مناسبي مانند پيوست فرهنگي شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد كه با رجوع به آنها مي‌توان به هدف اصلي يعني همان احياي معماري ايراني اسلامي زير سايه سبك زندگي ايراني اسلامي دست يافت.

عضو شوراي شهر تهران خواستار توجه بيشتر دولت و ديگر نهادها از شهرداري‌ها براي تغيير در ساخت و ساز شهرها شد و گفت: قطعا بدون حمايت دولت نمي توان به اين هدف بزرگ دست پيدا كرد و شهرداري به تنهايي نمي‌تواند كاري از پيش ببرد.