هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

محاسبه طول خم خاموت‌ها


در شماره گذشته نحوه به دست آوردن طول آرماتور اوتکا دو طرفه در ساختمان‌های اسکلت بتنی با توضیح بوسیله فرمول و استفاده از تصویر ارائه شد در این شماره نحوه محاسبه طول خم خاموت ‌ها در سازه‌های اسکلت بتنی برای مخاطبان توضیح داده می شود:

قرارگیری آرماتورها در جا و مکان خود و همچنین فواصل و اندازه‌های آن‌ها در اجرا به سهولت امکان‌پذیر است و کار را برای نیروی متخصص آرماتوربند آسان‌تر می‌کند. همچنین ریزمتره دقیق تیرآهن، ورق‌های تقویتی، نبشی‌ها و... در اسکلت فلزی، کمک شایانی در اجرای صحیح و اصولی ساختمان‌های فلزی می‌کند.

بنابراین نتیجه می‌گیریم اجرای صحیح و اصولی مقادیر، احجام، ابعاد و اندازه‌ها در ساخت یعنی انجام صحیح و اصولی عملیات ریزمتره که این اصل مهم از اتلاف مصالح و زمان در پروژه‌ها جلوگیری می‌کند.

در این مقاله به موضوع خم در آرماتورهای خاموت در سازه‌های اسکلت بتنی می‌پردازیم و طول خم خاموت را با استفاده از روابط ریاضی و همچنین آیین‌نامه و مقررات ملی ساختمان به دست می‌آوریم

1) مطابق بند 9-18-2-2 ب) مبحث نهم مقررات ملی ساختمان : برای میلگردهای تقسیم و خاموت‌های دارای قلاب 135درجه مقدار خم برابر است با :

2) مطابق بند 9-18-2-3 ب) مبحث نهم مقررات ملی ساختمان : قطر داخلی خم‌ها برای خاموت‌های به قطر کمتر از 16 میلیمتر نباید از db4 کمتر باشد :

 

 

 

 

 

 

3) حال می‌خواهیم برای آرماتور نمره 8 (8Φ) مقدار خم خاموت را به دست آوریم :

همانطورکه در روابط بالا مشاهده می‌کنیم، مقدار خم خاموت باید بزرگتر از 60 میلی‌متر باشد که این امر تحقق نیفتاده است بنابراین باید برای خم مقداری را در نظر بگیریم که از 60 میلی‌متر بزرگتر باشد و در رابطه بالا صدق کند. بنابراین مقدار 90 میلی‌متر (9 سانتی‌متر) را برای خم خاموت در نظر می‌گیریم :

شکل‌ زیر خاموت 8Φ (cm20 *cm 20) با خم 10 سانتی‌متر و دارای قلاب 135 درجه را نمایش می‌دهد.

شکل‌های زیر خاموت 8Φ ( cm35 * cm 45) با خم 10 سانتی‌متر و دارای قلاب 135 درجه را نمایش می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

نوید سلیمانی‌پور