هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   167   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

ساكنان بافت فرسوده


سخن از بافت هاي فرسوده يادآوري قصه پر غصه اي است که روزگاري هسته مرکزي شهرها بوده و هويت شهري محسوب مي شود و امروزه به دلايلي اعم از فقر خدمات شهري، نبود استحکام لازم ساختمان ها، ريز دانگي قطعات و شبکه هاي ارتباطي به مناطقي چالش برانگيز تبديل شده اند.توجه به احيا و بازسازي اين بافت‌ها بايد در صدر اولويت هاي مسئولان قرار گيرد، زيرا وضعيت موجود مي تواند در صورت بروز زلزله نه چندان بزرگ، خسارت‌هاي مالي و جاني فراواني به دنبال داشته باشد. تا زماني كه جريان نوسازي به حرکت لاک پشتي خود ادامه دهد، نمي توان براي اتمام آن آينده نزديک را متصور شد زيرا همچنان مشکلات به قوت خود باقي است و حتي با تخريب نيمه کاره بناها مشکلات ديگري هم بر حواشي موجود افزوده مي شود. اميدواريم دولت و شهرداري در چهار سال پيش روي با هماهنگي و پرهيز از جهت‌گيري‌ها با تلاش مضاعف، بافت فرسوده را آباد كنند. آنچه مکمل همت مسئولان خواهد بود، تلاش مردم و صاحبان بافت هاي فرسوده است که بايد توام و هم دوش با متوليان امر صورت گيرد .در اينكه تاكنون ساكنان بافت فرسوده تا حدودي مورد بي توجهي برخي مسئولان قرار گرفته‌اند، شكي نيست اما اميدورايم كه خود آنها نسبت به زلزله و خطراتي كه در كمين آنها نشسته است،‌ غفلت نكنند چرا كه شايد زماني پس از وقوع زلزله براي جبران اشتباهات نباشد.