هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

آخوندی به کیفیت توجه داشته باشد

 

دکتر محمدرضا عراقچیان استاد دانشگاه معماری در پاسخ به این سوال خبرنگار پیام ساختمان که دکتر آخوندی باید چه اقداماتی را در عرصۀ معماری و شهرسازی کشور انجام دهد؟ گفت: نخست پیشنهاد می‌کنم وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه قبلی تقسیم شود و دوم اینکه وزیر جدید فقط به فکر کمیت و آمار نباشد و به کیفیت هویتی نیز توجه داشته باشد و سوم اینکه از مشاوران فرهنگ‌شناس استفاده کند .این استاد دانشگاه در رابطه با کارنامۀ وزیر راه و شهرسازی سابق در عرصۀ معماری کشور به خبرنگار پیام ساختمان گفت: وزیر گذشته در عرصۀ هویتی و فرهنگی کارنامۀ مثبتی ندارد در حالی‌که با وجود طرح مسکن مهر می‌توانست بیشترین تأثیر را بر معماری و شهرسازی با هویت داشته باشد . وی تاکید کرد: بی‌شک در چند سال آینده بافت‌های مسکن مهر جزو مشکل‌دارترین بافت‌های معماری و شهر‌سازی خواهند شد و همچون جزیره‌ای ناموزون در دل شهر حضور خواهند داشت .