هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   166   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جایگزین قابل اتکا باید

شاید مهمترین فراز از سخنان وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم که این روزها مدام در رسانه ها بازتاب می یابد، دهان به دهان می چرخد و نقل هر محفل و مجلسی است، عدم تداوم مسکن مهر و تعریف نشدن پروژه ای جدید بر مبنای آن طرح در سال جاری و سال‌های آتی است؛ امری که به زعم عده ای با نیاز مردم ما به سالی یک و نیم میلیون واحد مسکونی جدید در تقابل قرار دارد. البته آقای دکتر آخوندی و گروه مشاوران ایشان دلایل متقن و محکمی برای برنامه ها و سیاستهای جدید مسکنی و توقف و تعطیلی مسکن مهر دارند؛ اما کاش این دوستان دوباره چک و کنترل می کردند تا مطمئن شوند این طرح ها ما را به سر منزل «یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سال» می رساند. از یاد نبرده ایم که همین چند سال پیش کسانی طرح مسکن مهر را علاج دارد اجاره نشینی معرفی می کردند و وعده می دادند که در بدترین حالت از سال 1390 به بعد در کشور اجاره نشین نخواهیم داشت! ترس کارشناسان و صاحبنظران این است که غیرکارآمد بودن طرح های جایگزینی چون طرح پاک؛ که بر مبنای استفاده از پس اندازهای مردمی بنا خواهد شد؛ نه تنها نتواند شکاف موجود در عرصه بازار عرضه و تقاضای مسکن را پر کند، بلکه با فرصت سوزی، موجب تلنبار شدن نیازهای مسکنی جامعه شود. شاید در شرایط موجود باید مهمترین دغدغه وزیر و مشاوران ایشان اطمینان از قابل اتکا بودن طرح های جایگزین مسکن مهر باشد.