هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پاکسازی نفت با کاکتوس


پژوهشگران با تقلید از کاکتوس که می‌تواند آب را از هوای بیابان جذب کند، آرایه‌هایی از خوشه‌های سوزنی مسی طراحی کرده‌اند که می‌تواند نفت را از آب جمع‌آوری کند.

محققان چینی دریافتند برآمدگی‌های مخروطی شکل کاکتوس، آب را از هوای اطراف گرفته و آن را به پایه گیاه می‌رساند. این دانش‌پژوهان با تقلید از طراحی طبیعت از سوزن‌های مخروطی مسی برای جداسازی قطرات ریز نفت از آب آلوده استفاده کردند؛ مشکلی که روش‌های کنونی قابلیت حل آن را ندارند.این کشف می‌تواند به شیوه نوینی برای حل مشکلات زیست‌محیطی مانند پاکسازی نشت نفت منجر شود. شیوه‌ای که در آن مخروط‌های مصنوعی قطرات میکروسکوپی نفت را از زیر آب جذب می‌کند و به طور همزمان نفت را به پایه‌ای از ورقه خوشه‌ها منتقل می‌کند.