هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

هتل و مجموعه‌ اقامتی CAEaCLAVELES


CAEaCLAVELES یک پروژه‌ اقامتگاهی و هتل می‌‌باشد که توسط استودیوی معماری" لونگو و رول دان" به همراه " فرناندز گراندا "توسعه یافته است. این پروژه‌ برندۀ جایزۀ آستوریاس برای معماری سال ۲۰۱۲ ناشی‌ از تحقیقات برای حفظ بقای خصوصیات لنداسکیپ می‌‌باشد؛ خصوصیاتی که از طریق یک معماری سمبلیک با طبیعت بازی‌ می‌‌کند و با خصوصیات ممتاز محدودة اطراف ارتباط برقرار می‌‌کند. این ساختمان کوچک و خاص بر روی زمینی‌ با ۸۰۰۰ متر مربع واقع در لاپردا ، آستوریاس قرار گرفته است.

این زمین، محیط طبیعی ممتازی می‌‌باشد که از لنداسکیپ حفاظت شده ساحل شرقی‌ Sierra del Cuera به موازات دریا به همراه عمد‌تاً طبیعت کارست(سنگ آهک) با سرازیری های تند و متعدد تشکیل شده است.برای کاهش اثرات محیطی‌ بنا، ساختمان بر توپوگرافیِ خاص آنجا منطبق شده است این درحالی است که تپه‌ای مانند تپة موجود ایجاد می‌‌کند تا به عنوان حجمی ارگانیک فضاهای داخلی‌اش را در ارتباط با گیاهان اطراف به صورتی باز و گشاده به سمت جنگل اطرافش طرح ریزی نماید. لذا لنداسکیپ از میا‌ن جام‌های شیشه‌ای خارجی‌ این حجم روان می‌‌شود. ساختار یک حجم ساده شامل هر دو کاربرد می‌‌شود و در درجه اول توسط دالی بتنی‌ که در یک شکل مارپیچ، انحنا یافته و باغ بامی را حمایت می‌‌کند، تعریف شده است؛ باغ بامی که این پروژه‌ را یکپارچگی لنداسکیپ معرفی‌ می‌‌کند. باغ بام، درنظر گرفته شده به عنوان یک محوطة کاشت گیاه نقشی‌ را به عنوان بست طبیعی زمین بازی می‌‌کند که این بازیابیِ مسطحِ همان زمین می‌‌باشد. یک دیوار باربر که توسط پروفیل‌های آلومینیومی عمودی انحنا می‌‌یابد، فضاهای مسکونی هتل را جدا می‌‌کند.نتیجه اینکه یک طرح معماری پیشنهادی است که در شکل و ظاهرش کاملاً به صورت ارگانیک می‌‌باشد و ترکیبی‌ است میا‌ن ظرافت و توانایی هندسی که در معماری و لنداسکیپ شکل گرفته و ترکیبی‌ ناشی‌ از کنتراست میا‌ن سبکی دال‌های بتنی‌ نگهدارندۀ بام و روشنایی شیشه‌های نما.