هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   165   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

به بازار رنگ رونق بزنيد


با آنكه در انتهاي نيمه اول سال جاري قرار داريم اما بازارهاي مرتبط با كالاهاي ساختماني هنوز رنگ رونق به خود ندیده‌اند و اين پديده نه تنها براي بازار مصالح بلكه برای تمام بخش های توليد و صنعت ساختمان وضعیت خوبي نخواهد بود. در برابر اين وضعيت در صنعت و بازار كه مهم‌ترین نياز خود را تأمین مالي و سپس قوانين متغير و دست و پا گير می‌داند، جرقه‌های اميد به وضوح نمايان است؛ اميد به مديريت قوي تر دولت جديد براي حمايت از بخش توليد با كاهش مشكلات ديپلماتيك به ويژه تحریم‌های خارجي و ايجاد انگیزه‌های پايدار براي يورش نقدينگي سيال به سمت سرمایه‌گذاری از توليد و در نهايت كاهش تورم در بخش كالا و خدمات با افزايش حجم عرضه‌ها به بازارها. دو نكته كليدي كه توانسته اين اميدها را ايجاد كند ارتباط تنگاتنگ نزديكان دولت جديد با بخش خصوصي به ويژه تشکل‌های رسمي آنها و درعین‌حال ابراز تمايل بازيگران بین‌المللی براي تعامل با دولت جديد می‌باشد اما همه اين موارد كه می‌تواند پتانسيل رشد توليد و رونق را به صنعت و بازار بازگرداند نيازمند دقت نظر مديران دولت جديد است . به بيان ديگر در ده سال گذشته تا اين حد از تعامل و يكرنگي ميان بخش خصوصي و فعالان توليد و بازار از يك طرف و ظرفيت لازم براي حل مشكلات خارجي فراهم نبوده و اين مهم مي تواند ابزاري قوي براي رشد اقتصادي باشد. بر عكس عدم مديريت خوب ممكن است كشور را تا سال ها با مشكل مواجه نمايد و اين نكته است كه به يقيين مسئولان به آن واقف مي باشند.