هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سال حماسه در معماری


سال 92 توسط رهبر معظم انقلاب، سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شده است. باید دید معماری چه جایگاهی در این عرصه دارد و چگونه میتواند از روند این حماسه تأثیرپذیرد. حماسه در لغت به معنای دلیری و شجاعت است. پس میتوان حماسه در معماری را اینگونه توصیف کرد:دلیری و شجاعت در استفاده از علم معماری به گونه ای که هم در عرصه سیاسی حرفی برای گفتن داشته باشد و هم در میدان اقتصادی موجبات شکوفایی و رشد و توسعه کشورمان را فراهم کند. معماری بارزترین جلوه سیاسی یک کشور است. در تاریخ میخوانیم كه زمامداران برای نمایش شکوه و قدرت خود آثار ماندگار معماری خلق کردهاند و بیش از پیش به این حرفه توجه میکردهاند. نمایش سیاست معماری در کشور ما باید به گونه ای باشد که هم شکوه و اقتدار را به نمایش بگذارد و هم تبیین کننده خط مشی و سیاست گذاری کشورمان و آمال آن یعنی استقلال آزادی و جمهوری اسلامی باشد. به عبارتي ديگر امسال سیاستگذاران بخش معماری باید به این مسئله توجه داشته باشند که تمام توان خود را به کار گیرند که معماری در خورشان جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.