نشریه شماره   156   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

1+2 نکته مبهم

ظاهراً شناسنامه فنی ساختمان پس از مدتها که محل نزاع سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری تهران بود، به اجرا در میآید تا از این پس با درج نام افراد و مسئولان در این شناسنامه کسی نتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و سیستم ساختمانسازی ما رنگ و بوی دیگری به خود بگیرد، اما در این میان چند نکته حائز اهمیت است:

نکته اول: چرا شهرداری تهران از سال 86 تاکنون با صدور این شناسنامه موافقت نکرد و به یکباره 360 درجه تغییر موضع داد. به عبارت دیگر چه اتفاق منطقی افتاد که شهردار تهران را بر آن داشت که دستور اجرای این شناسنامه که برای ساختمان ضروری است را صادر کند!؟ آنگونه که از شواهد و قرائن بر میآید نه در ساختمانسازیها و نه در ساختارها هیچ دگرگونی دیده نمیشود و پاسخ این سؤال برای ما معلوم نیست.

نکته دوم: چرا حال که پای شناسنامه فنی ساختمان و مجریان ذیصلاح وسط آمده، نظام مهندسی پیشنهاد اجرای مرحلهای بودن آن را میدهد و تازه قرار شده از ساختمانهای با متراژ 3000 متر به بالا اجرا شود و رفته رفته به تمام متراژها تعمیم داده شود!؟ به راستی عجیب نیست که سازمانی تا این حد اصرار بر اجرای این شناسنامه داشته باشد و پس از نامهنگاریهای متعدد در خصوص این شناسنامه اعلام کند که مجری ذیصلاح و دارای پروانه به اندازه کافی ندارد و تازه بخواهد برای مجریان پروانه صادر کند.

1+ : ما در هر شماره نشريه پيام ساختمان گزارشهايي از مراجعات مردم به شهرداري مناطق تهيه مي كرديم اما پس از مدتي به دليل اينكه بروكراسي سفت و سخت شهرداريها، مانع از امكان طرح مسائل و مشكلات مردم با شهردار و مسئولان شهرداري ميشد، تصميم گرفتيم تا زمان برقراري ارتباط با مسوولان شهرداري مناطق و پاسخگويي آنها، گزارشهاي به حق سازندهمان را متوقف كنيم و جا دارد همين جا از مسئولان عالي رتبه شهرداري كه نگران وضعيت ساختمانسازي تهران بوده و با تعامل مطلوب با نظام مهندسي پيگير اجراي شناسنامه فني ساختمان هستند، بخواهيم تا اينچنين تعاملي را براي بهبود وضعيت ساختو ساز شهرمان با خبرنگاران داشته باشند.