دوازدهمین مجمع عمومی سالیانه سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران