بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از مسکن ویژه تهران