هفتمین دوره یادمان و جایزه معماری میرمیران و بزرگداشت روز معمار