گردهمایی مجمع عمومی نوبت سوم انجمن صنفی پیمانکاران استان تهران