اولین نشست مطبوعاتی مرکز تحقیقات مسکن،راه وشهرسازی