همایش ساخت وساز استاندارد و فرصت های سرمایه گذاری در مدیریت شهری